ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ

ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ  ਬਰੇਨ ਪੀਡੀਅਾ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ