ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਉਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ

101 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2002 102 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 103 ਮਈ-ਜੂਨ 2002 104 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2002
105 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2002 106 ਨਵੰਬਰ-ਦਿਸੰਬਰ 2002 107 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2003 108 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2003
109 ਮਈ-ਜੂਨ 2003 110 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2003 111 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2003 112 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2003
113 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2004 114 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 115ਖ ਮਈ-ਜੂਨ 2004 116 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2004
117 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2004 118 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2004 119 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2005 120 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2005
121 ਮਈ-ਜੂਨ 2005 122 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2005 123 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2005 124 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2005
125 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2006 126 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 127 ਮਈ-ਜੂਨ 2006 128 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2006
129 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2006 130 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2006 131 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2007 132 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2007
133 ਮਈ-ਜੂਨ 2007 134 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2007 135 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2007 136 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2007
137 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2008 138 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 139 ਮਈ-ਜੂਨ 2008 140 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2008
141 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2008 142ਖ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2008 143 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2009 144 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2009
145 ਮਈ-ਜੂਨ 2009 146 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2009 147 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2009 148 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2009
149 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2010 150 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 151 ਮਈ-ਜੂਨ 2010 152 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2010
153 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2010 154 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2010 155ਖ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2011 156 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2011
157 ਮਈ- ਜੂਨ 2011 158 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2011 159 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2011 160 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2011
161 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2012 162 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 163 ਮਈ-ਜੂਨ 2011 164 ਜੁਲਾਈ -ਅਗਸਤ 2012
165 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2012 166 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2012 167 ਜਨਵਰੀ -ਫਰਵਰੀ 2013 168 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2013
169 ਮਈ-ਜੂਨ 2013 170 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2013 171 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2013 172 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2013
173 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2014 174 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 175 ਮਈ-ਜੂਨ 2014 176 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2014
177 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2014 178 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2014 179 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2015 180 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2015
181 ਮਈ-ਜੂਨ 2015 182 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2015 183 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2015 184 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2015
185ਖ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2016 186 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 187ਖ ਮਈ-ਜੂਨ 2016 188 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2016
189 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2016 190ਖ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2016 191 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2017 192ਖ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017
193ਖ ਮਈ-ਜੂਨ 2017 194ਖ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2017 195ਖ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2017 196ਖ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2017
197ਖ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2018 198ਖ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 199ਖ ਮਈ-ਜੂਨ 2018 200ਖ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2018