ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਉਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ

1 ਮਈ-ਜੂਨ 1986 2 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1986 3 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 1986 4 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 1986
5 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 1987 6 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 7 ਮਈ-ਜੂਨ 1987 8 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1987
9 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 1987 10 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 1988 11 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 12 ਮਈ 1988
13 ਜੂਨ 1988 14 ਜੁਲਾਈ 1988 15 ਅਗਸਤ 1988 16 ਸਤੰਬਰ 1988
17 ਅਕਤੂਬਰ 1988 18 ਨਵੰਬਰ 1988 19 ਦਸੰਬਰ 1988 20 ਜਨਵਰੀ 1989
21 ਫਰਵਰੀ 1989 22 ਮਾਰਚ 1989 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 24 ਮਈ 1989
25 ਜੂਨ 1989 26 ਜੁਲਾਈ 1989 27 ਸਤੰਬਰ 1989 28 ਅਕਤੂਬਰ 1989
29 ਦਸੰਬਰ 1989 30 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 31 ਮਈ-ਜੂਨ 1990 32 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1990
33 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 1990 34 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 1990 35 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 1991 36 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 1991
37 ਮਈ-ਜੂਨ 1991 38 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1991 39 ਅਕਤੂਬਰ 1991 40 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 1991
41 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 1992 42 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 43 ਮਈ-ਜੂਨ 1992 44 ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1992
45 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 1992 46 ਨਵੰਬਰ-ਦਿਸੰਬਰ 1992 47 ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 1993 48 ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 1993
49 ਮਈ-ਜੂਨ 1993 50 ਜੂਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1993 51 ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 1993 52 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 1993